Karnataka Legislative Assembly

Bicameral state legislature of the state of Karnataka in India

The Karnataka Legislative Assembly is the lower house of the bicameral legislature of Karnataka in South India. Karnataka is one of the six states in India, where the state legislature is bicameral, comprising two houses. The two houses are the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad.

Karnataka Legislative Assembly News and Videos   LIVE

ℹī¸ This is a LIVE page which updates automatically as we're monitoring our hand-curated selection of verified and trustworthy media outlets

You might like